Infolinka

048 612 3480

Súťaže

Podrobné pravidlá spotrebiteľskej súťaže „Jarná súťaž“

 

Predmetom týchto Podrobných pravidiel spotrebiteľskej súťaže je úprava podmienok         a priebehu spotrebiteľskej súťaže s názvom „Jarná súťaž“ vyhlásenej spoločnosťou CBA Market, s.r.o. so sídlom Cesta osloboditeľov č.8, 977 01 Brezno, Slovenská republika, IČO: 36 835 021, zapísanej v  Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica Oddiel: Sro, Vložka číslo 13625/S (ďalej len „Usporiadateľ“).

 

  1. Súťaž je organizovaná ako propagačná súťaž v zmysle § 3 ods. 5 zákona č.171/2005 Z. z. o hazardných hrách a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nie je hazardnou hrou.

 

  1. Trvanie súťaže:

Súťaž je realizovaná na území Slovenskej republiky v sieti predajní CBA Market, s.r.o. označených taktiež logom CBA v termíne od 04.04.2019 do 22.04.2019.

Podrobné pravidlá sú po celú dobu súťaže zverejnené na www.cbamarket.sk a www.timp.sk.

 

  1. Účasť v súťaži:

Súťaže sa môže zúčastniť ktorákoľvek fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky. Osoby mladšie ako 18 rokov musia byť zastúpené svojím zákonným zástupcom.

 

  1. Podmienky súťaže:

Každý zákazník predajní CBA Market, s.r.o., označených taktiež logom CBA, ktorý v čase od 04.04.2019 do 22.04.2019 zakúpi tovar v hodnote minimálne 10 €, v ktorom budú minimálne 3 rôzne súťažné výrobky označené *hviezdičkou v tlačovine Výhodná ponuka produktov a služieb 4/2019 variant 108, bude zaradený do žrebovania, ak na zadnú stranu pokladničného bloku napíše svoje meno, presnú adresu, telefón a pokladničný blok spolu so súhlasom so spracovaním a zverejnením osobných údajov do 23.04.2019 doručí na adresu TIMP, s.r.o., P.O.BOX 136, 017 01 Považská Bystrica.

 

  1. Výhry:

1 x multifunkčný elektrický hrniec,

1 x 7-dielny set nožov so stojanom,

1 x 30-dielny set jedálenského príboru,

5 x nákup v hodnote 20 €,

7 x nákup v hodnote 10 €

Výherca je povinný poskytnutú výhru v hodnote prevyšujúcej 350,00 € zdaniť ako ostatný príjem v zmysle § 8 ods. 1 písm. i) zákona č. 595/2003 o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

V zmysle § 32 ods. 1 daňové priznanie za zdaňovacie obdobie je povinný podať daňovník, ak v danom období dosiahol príjmy presahujúce 50% sumy podľa § 11 ods. 2 písm. a) zákona č. 595/2003 o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Výhry nie je možné následne vymieňať ani za ne žiadať peňažné plnenie.

Vymáhanie účasti v súťaži alebo súťažných výhier súdnou cestou je vylúčené.

 

  1. Žrebovanie:

Žrebovanie sa uskutoční 10.05.2019 – zo všetkých platných pokladničných dokladov doručených do 23.04.2019, vrátane. Výsledky súťaže, ktoré budú Usporiadateľom a/alebo tretími osobami podieľajúcich sa na zabezpečení súťaže zverejnené v súlade                s týmito pravidlami, sú konečné, bez možnosti odvolania. Súťažiaci berú na vedomie, že nemôžu požadovať ceny vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve, ako určí usporiadateľ a nie sú oprávnení požadovať vyplatenie výhry vo finančnej hotovosti zodpovedajúcej cene výhry. Výherca bude o výhre oboznámený formou výhernej listiny, ktorá bude zverejnená v sieti predajní CBA Market, s.r.o., na www.cbamarket.sk a na www.timp.sk do 03.06.2019.

V prípade, ak do 31.07.2019 výherca neprevezme výhernú cenu, prepadáva táto v prospech usporiadateľa súťaže, ktorý rozhodne o jej ďalšom použití.

Výherné nákupy v hodnote 10 €, 20 € a 50 € budú uplatňované v mieste realizácie výherných nákupov.

 

  1. Vylúčenie zo súťaže:

V prípade podozrenia, že súťažiaci dosiahol svoju výhru v súťaži podvodným jednaním alebo jednaním, ktoré je v rozpore s dobrými mravmi spôsobilé ovplyvniť výsledky tejto súťaže, bude súťažiaci vylúčený, pričom jeho nárok na výhru tým zaniká. Kópia pokladničného bločku vytlačená priamo z pokladne nebude akceptovaná. Ak sa Usporiadateľ dozvie, že výherca pre účely súťaže poskytol nepravdivé údaje alebo informácie, Usporiadateľ je oprávnený vylúčiť takéhoto výhercu zo súťaže, pričom jeho nárok na výhru tým zaniká. Pokladničný doklad doručený bez písomného súhlasu so spracovaním a zverejnením poskytnutých osobných údajov nebude akceptovaný a bude okamžite skartovaný.

 

  1. Osobné údaje:

Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov („ZOOÚ“) súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom vyhodnotenia súťaže a ďalšieho marketingového spracovania v rozsahu meno a priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa a poštová adresa, pre účely účasti v súťaži (najmä vyhodnotenie, žrebovanie, oznámenie výsledkov súťaže, a to aj prostredníctvom zverejnenia mena, priezviska a mesta                 na webovej stránke Usporiadateľa a/alebo tretích osôb podieľajúcich                                 sa na zabezpečení súťaže, odovzdaní výhier výhercom a overovaní výhercov Usporiadateľom a/alebo tretími osobami podieľajúcich sa na zabezpečení súťaže), ako aj na marketingové účely, a zároveň s poskytnutím a sprístupnením osobných údajov tretím osobám podieľajúcich sa na zabezpečení súťaže, na dobu do vysporiadania všetkých práv a povinností vyplývajúcich zo súťaže a max. po dobu 6 mesiacov odo dňa začiatku realizácie súťaže bez finančnej náhrady. Svoj súhlas súťažiaci poskytne písomne s vlastnoručným podpisom a označením príslušného políčka na pripravenom tlačive (dostupnom v každej MO prevádzke a na www.timp.sk) v znení: „Súhlasím so spracúvaním osobných údajov pre účely účasti v súťaži. Súhlasím v prípade výhry so zverejnením mojich osobných údajov, podľa podmienok súťaže.“. Zaškrtnutím súhlasu so spracúvaním a zverejnením osobných údajov udeľuje súťažiaci Usporiadateľovi ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný a výslovný súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v zmysle §13 ods. 1 písm. a) zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) a čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“).Poskytnuté osobné údaje súťažiaceho na základe súhlasu bude Usporiadateľ evidovať max. po dobu 1 roka odo dňa začiatku realizácie súťaže.. Súťažiaci zodpovedá za to, že poskytnuté osobné údaje sú správne, úplné, aktuálne a pravdivé. Tento súhlas môže súťažiaci kedykoľvek písomne odvolať, a to písomnou formou prostredníctvom emailu Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov je účinné okamihom doručenia Usporiadateľovi a nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Súťažiaci zároveň vyjadruje súhlas, aby tieto osobné údaje boli spracovávané aj prostredníctvom tretích osôb poverených zabezpečením, prevádzkou a správou tejto súťaže. Odvolanie súhlasu má za následok vylúčenie súťažiaceho z ďalšej účasti v súťaži. Svojou účasťou v súťaži vyjadruje účastník súhlas s jej pravidlami. Účastník súťaže je v zmysle § 21 ZOOÚ oprávnený od Usporiadateľa požadovať v zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme. Účastník súťaže má právo na opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil a právo na likvidáciu osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona. Informačné povinnosti vyplývajúce Usporiadateľovi z § 19 ZOOÚ sú splnené uverejnením potrebných údajov v sídle Usporiadateľa.

 

  1. Zodpovednosť Usporiadateľa

 

Na výhry v súťaži nie je právny nárok. V zmysle ustanovenia § 845 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov („OZ“), výhry nemožno vymáhať, a to ani prostredníctvom súdu. Usporiadateľ nehradí účastníkom súťaže žiadne náklady, ktoré im vznikli alebo vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. s výhrou v súťaži a/alebo jej prevzatím. Usporiadateľ súťaže nezodpovedá                     za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými účastníkom súťaže, alebo v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, neprijatím, zrieknutím sa, resp. nevyužitím výhry. Usporiadateľ súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť ani za chyby výhier a prípadné škody vzniknuté v súvislosti s užívaním výhier.

 

  1. Záverečné ustanovenia

 

Usporiadateľ si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto súťaže podľa vlastného uváženia. Usporiadateľ si vyhradzuje právo jednostranne meniť alebo úplne nahradiť tieto Podrobné pravidlá spotrebiteľskej súťaže novými podmienkami resp. pravidlami; zmeny alebo nové podmienky resp. pravidlá tejto súťaže budú zverejnené na webovej stránke Usporiadateľa. Usporiadateľ si tiež vyhradzuje právo súťaž zrušiť. Ustanovenia týchto pravidiel, priebeh súťaže                           a vyhodnotenie jej výsledkov sa riadia príslušnými ustanoveniami OZ. Vzťahy vzniknuté medzi súťažiacim a Usporiadateľom sa riadia týmito pravidlami a právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.